HLEDEJ

MéněVíce

Provozní podmínky a pravidla serveru rmotor.czObecné:

 1. Rmotor.cz je internetový server určený pro soukromou a komerční inzerci motorových vozidel, jejich náhradních dílů a příslušenství. Server je dostupný na adrese (URL) http://www.rmotor.cz
 2. Za komerční inzerci považuje provozovatel firemní (podnikatelský) inzerát (za účelem opakovaného výdělku). Inzeráty nesplňující tyto podmínky jsou považovány za soukromé.
 3. Návštěvník serveru (každá osoba, která navštíví internetové stránky serveru a pokračuje v užívání služeb serveru) se zavazuje dodržovat platné zákony České republiky a zásady slušného chování (dále jen „Návštěvník“).
 4. Objednatelem služby – inzerce (dále jen „Objednatel“) se rozumí oprávněná osoba (fyzická či právnická osoba) objednávající jakoukoli službu na internetových stránkách serveru. Objednatel inzerce zaručuje, že je způsobilý k právním úkonům.
 5. Firemní inzeráty jsou vkládány přes odkaz „ZAREGISTROVAT SE“. Soukromá inzerce je vkládána prostřednictvím „ VLOŽIT INZERÁT“. 
 6. Objednatel je povinen uvádět konečnou cenu nabízeného zboží. Objednatel do inzerce vkládá pouze odpovídající fotografie. Objednatel je dále  povinen bez prodlevy aktualizovat své inzeráty, a to  v případě, že dojde k jakékoli změně.
 7. Objednatel dává souhlas ke zveřejnění poskytnutých kontaktních údajů na serverech provozovatele a odpovídá za jejich obsah i správnost.  Objednatel zadává inzerci vlastními silami a na vlastní náklady.
 8. Objednatel, kterým je fyzická osoba, souhlasí s tím, že údaje týkající se jeho osoby, které zadá na stránkách www.rmotor.cz, zejména telefonní číslo Objednatele, budou zpracovány Provozovatelem za účelem jejich zveřejnění spolu s inzercí. Objednatel dává tímto Provozovateli výslovný souhlas se zpracováním uvedených údajů.
 9. Objednatel není oprávněn poskytovat službu serveru www.rmotor.cz třetím osobám. Zjistí-li Provozovatel toto chování, je oprávněn veškerou inzerci tohoto Objednatele smazat, a to bez náhrady škody. 
 10. Objednatel se dále zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění inzerátu.
 11. Každý návštěvník a objednatel je povinen seznámit se před užíváním serveru s provozními podmínkami. Svůj souhlas vyjádří tím, že pokračuje v užívání služeb.
 12. Provozovatel si vyhrazuje, že každá objednávka služeb Objednatelem je zároveň vyjádřeným souhlasem se všeobecnými podmínkami a předpokládá respektování ustanovení v nich obsažených.
 13. Provozovatel nemůže poskytnout a neposkytuje žádné záruky týkající se obsahu třetích stran, funkčnosti, bezchybného provozu, a dokonalého zabezpečení inzertního serveru www.motor.cz s ohledem na fakt, že je provozovatel sám závislý na kvalitě služeb, poskytovaných mu jeho dodavateli. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost zejména za případnou ztrátu dat uživatelů, za zveřejnění nesprávných, neúplných a nepravdivých údajů, za stav a legálnost původu nabízeného zboží  Objednatele atd. Provozovatel nezodpovídá za škodu, která by mohla Návštěvníkovi či Objednateli vzniknout v souvislosti s užíváním služeb. 
 14. Provozovatel má právo kontroly obsahu inzerátu a je oprávněn nezveřejnit nebo smazat bez náhrady škody následující inzeráty:
  • inzeráty, jejichž obsah není v souladu s platnými zákony ČR, odporuje dobrým mravům, nebo poškozuje provozovatele;
  • inzeráty, které nejsou v souladu s body těchto provozních podmínek;
  • duplicitní inzeráty, tzn. opakovaně podávané inzeráty stejného znění;
  • obsahující nepravdivé informace;
  • inzeráty, které nebyly aktualizovány déle než 12 měsíců.
  • Provozovatel si také vyhrazuje právo přemístit nebo smazat inzerát, který byl zařazen do nesprávné rubriky vzhledem ke svému obsahu.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo umisťovat na serveru reklamu třetích stran.
 16. Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat svým inzerentům informační emaily týkající se provozu serveru,  souvisejících služeb, obchodních sdělení atd. 
 17. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit poskytované služby na inzertním serveru www.rmotor.cz. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů kdykoli měnit znění provozních podmínek a dále upravovat a inovovat služby severu, a to bez předchozího oznámení uživateli/obejdnateli. Změna podmínek je účinná a platná okamžikem zveřejnění na stránkách serveru.


Finanční podmínky:

 1. Vkládání firemni inzerce na serveru www.rmotor.cz je zpoplatněno. 
 2. Soukromá inzerce je zdarma. 
 3. Objednatel firemní inzerce je povinen uhradit Provozovateli odměnu za poskytované služby, a to formou bankovního převodu. V případě odstoupení od služby před uplynutím sjednané doby, nevzniká Objednateli nárok na vrácení zaplacené ceny inzerce ani poměrné částky. 
 4. Provozovatel vystaví Objednateli v případě firemní inzerce fakturu na objednané služby. Tuto fakturu zašle Objednateli elektronicky. Objednatel je povinen fakturu potvrdit svým razítkem a podpisem a následně zaslat zpět Provozovateli oskenovanou emailem nebo poštou.
 5. Objednatel se zavazuje uhradit uvedenou částku na faktuře, a to do data splatnosti. Neobdrželi Provozovatel částku řádně a včas, nebude zahájena inzerce. Námitky vůči vystaveným fakturám je Objednatel povinen uplatnit vůči Provozovateli do 7 dnů po doručení faktury.